Eco-Control | Opaalstraat 9 | 7554 TS | Hengelo | KVK: 83265244


Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid voor deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen EcoControl en een opdrachtgever
waarop EcoControl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van voorwaarden niet door
partijen uitdrukkelijk is afgeweken.


A
rtikel 2: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder een opdrachtgever een natuurlijk persoon die niet handelt in de
uitoefening van een bedrijf of beroep. Onder montage wordt verstaan de demontage van de bestaande kozijnen en de
plaatsing en montage van de geleverde kozijnen.


Artikel 3: offertes

Gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offerte wordt gedagtekend en geldt vanaf die dag 4 weken. De in een offerte
vermelde prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders is aangegeven.


Artikel 4: Verp
lichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever zorgt dat EcoControl tijdig kan beschikken: over de voor de opzet van het werk benodigde
gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). De opdrachtgever dient Eco
Control gelegenheid te geven benodigde materialen op zijn grondgebied te stallen.


Artikel 5: Levertijd

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige
aflevering dient de koper EcoControl in gebreke te stellen.


Artikel 6: Beëindiging van de overeenkomst

De vorderingen van EcoControl op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

Indien na het sluiten van de overeenkomst aan EcoControl omstandigheden ter kennis komen EcoControl
goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

Indien EcoControl de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de
nakoming en deze zekerheid uitblijft.

In de genoemde gevallen is EcoControl bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel
tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van EcoControl
schadevergoeding te vorderen.


Artikel 7: Garantie

EcoControl biedt 20 jaar garantie op constructie, kozijnen en kleurechtheid na aflevering. EcoControl biedt 3 jaar
garantie op het hang en sluitwerk na aflevering. Indien garantie van toepassing is en de zaken een gebrek vertonen
is EcoControl verplicht binnen 6 weken nadat de koper hem het gebrek heeft gemeld de zaak te herstellen. Zaken die
plegen te worden thuisbezorgd worden aan huis gerepareerd, alle andere zaken dienen bij de verkoper ter reparatie
worden aangeboden. De verkoper kan er voor kiezen om de zaak te vervangen. De koper kan slecht vervanging van
de zaken of ontbinding van de overeenkomst vorderen indien: EcoControl tot tweemaal toe een vruchteloze poging
heeft gedaan hetzelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te
rechtvaardigen of indien EcoControl aantoont dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet
aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen. De garantie
vervalt indien de koper de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van gegarandeerde zaak. De koper
dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De
garantie vervalt als het typeof serienummer van een zaak zijn verwijderd en/of gewijzigd.


Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

De door EcoControl geleverde zaken blijven het eigendom van EcoControl totdat de koper alle navolgende
verplichtingen uit alle met EcoControl gesloten koopovereenkomsten is nagekomen. De tegenprestatie(s) met
betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelfs eventuele vordering wegens niet nakoming door de koper van
(een) koopovereenkomst(en). Door EcoControl afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen,
mogen slechts in het kader van normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.

Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen, indien de koper
zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen, is EcoControl gerechtigd
afgeleverde zaken waarop het bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper
houden weg te halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10%
van het door hem verschuldigde bedrag per dag. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken willen vestigen of doen gelden is koper verplicht EcoControl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag
worden op de hoogte te stellen. De koper verplicht zich op eerste verzoek van EcoControl. De onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, waterschade
en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven. Alle aanspraken van de koper op verzekeraars
met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan EcoControl, op de manier die
wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW; de vordering die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij de doorverkoper
van onder eigendomsvoorbehoud door EcoControl geleverde zaken te verpanden aan EcoControl op de manier die
wordt voorgeschreven in art. 3”239 BW; De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom
van EcoControl. Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijk maatregelen die EcoControl ter
bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk
hinderen.


Artikel 9: Gebreken; klachttermijnen

De koper dient de gekochte zaken bij aflevering zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient
de wederpartij na te gaan of het geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoordt, te weten of de juiste zaken zijn
geleverd; of de afgeleverde zaken wat betreft de kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid)
overeenstemmen het overeengekomen; of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of
indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen vijf dagen na aflevering
schriftelijk aan EcoControl te melden. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen vijf dagen na ontdekking, doch
uiterlijk binnen 10 jaar na aflevering schriftelijk te melden aan EcoControl.


Artikel 10: Betaling

Betaling geschied door een overboeking aan EcoControl binnen 5 dagen na oplevering. Indien er nog resterende
werkzaamheden (opleverpunten) zijn mag 5% van het totale factuurbedrag betaald worden na de service en/of
herstelwerkzaamheden. Stortingen kunnen gedaan worden op bankrekeningnummer NL59 ABNA 0881574589 t.n.v.
EcoControl onder vermelding van het factuurnummer en naam.


Artikel 11: Aansp
rakelijkheid

Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 7 (garantie) van deze
voorwaarden. Ter zake van bijkomende dienstverlening is de aansprakelijkheid van EcoControl beperkt tot het
bedrag van de door haar aansprakelijkheidsverzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door zijn
verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de
aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten
aan opzet of grove schuld van EcoControl of haar leidinggevende ondergeschikten. Overigens gelden voor de
aansprakelijkheid de wettelijke regels. EcoControl kan alleen aansprakelijk worden gesteld als bedrijf. Eigenaar(en)
en/of participant(en) zijn derhalve niet hoofdelijk aansprakelijk.


Artikel 12: Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die nakomen van de verbintenis verhinderen en die niet aan Eco
Control zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk
maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van EcoControl.


Artikel 13: Opzegging van de koopovereenkomst

Voorbeeld opzegbrief. De koopovereenkomst kan door u ongedaan worden gemaakt binnen 8 dagen nadat deze is
gedagtekend.. Als u wilt opzeggen dient u dit aangetekend te doen uiterlijk 8 dagen nadat u de koopovereenkomst
heeft ondertekend. Aan: EcoControl, Opaalstraat 9, 7554 TS, Hengelo. (Hierbij laat ik u weten dat ik afzie van de
hierna omschreven overeenkomst. De overeenkomst is gesloten d.d.…… Op naam
van…….Adres……Postcode/woonplaats……..Handtekening………). Mocht dit buiten deze termijn van 8 dagen vallen
dan staat EcoControl in hun recht hier 10% annuleringskosten van de totaalsom voor te rekenen. Echter, wanneer
annulering geschiedt na de bouwkundige inmeting dan kunnen hier 20% annuleringskosten van de totaalsom voor
berekend worden.


Artikel 14: Mondeli
ngen afspraken

Mondelinge afspraken welke niet op de koopovereenkomst en/of offerte staan vermeld zijn niet rechtsgeldig.


Artikel 15: Financiering

Indien in de koopovereenkomst geen financieringsclausule is opgenomen komt het risico van het niet verkrijgen van
de benodigde financiering voor rekening van de koper. Indien de koopovereenkomst is gesloten onder voorbehoud
van financiering kan de koper zich slechts op het niet verkrijgen van financiering beroepen indien deze binnen 14
dagen na ondertekening van de koopovereenkomst aan EcoControl schriftelijk overlegt tenminste twee
gemotiveerde verklaringen van kredietverlenende instellingen waarin deze weigeren aan koper krediet ter hoogte van
het orderbedrag tegen de in het algemeen voor dergelijke kredieten door deze instellingen gehanteerde voorwaarden
te verstrekken. Indien de koper niet aan de tweede paragraaf gestelde kan wordt de koper geacht de benodigde
financiering te hebben verkregen.


Artikel 16: Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en
verkoper in geval de Rechtbank bevoegd is worden beslecht door de Rechtbank te Almelo (NL). EcoControl blijft echt
bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegd rechter.


Artikel 17: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen EcoControl en de koper is het Nederlands recht van toepassing.


Artikel 18: Opneming en goedkeuring

Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar mening van EcoControl voltooid zal zijn, nodigt EcoControl
de opdrachtgever uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming vindt plaats door de opdrachtgever in
aanwezigheid met de projectleider of eerste monteur van EcoControl ter plaatse en strekt ertoe te constateren dat
EcoControl aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. Kleine gebreken die gevoeglijk in de
onderhoudstermijn kunnen worden hersteld zullen geen reden tot onthouding mogen zijn, mits zij een eventuele
ingebruikneming in de weg staan.


Artikel 19: Oplevering en onderhoudstermijn

Het werk wordt al opgeleverd beschouwd indien het overeenkomstig is met artikel 18 is of geacht word te zijn
goedgekeurd. De dag waarop het werk is of word geacht te zijn goedgekeurd geld als de dag waarop het werk als
opgeleverd wordt beschouwd. EcoControl is verplicht de in artikel 18 lid 2 bedoelde kleine gebreken zo spoedig
mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn bedraagt 60 dagen en gaat onmiddellijk in na de dag waarop het in
overeenstemming met het eerste lid als opgeleverd wordt beschouwd.